M.Sc. & Ph.D. Graduates

PhD Graduates                                

 Year

   Thesis

Supervisor

Umit Avsar

2013

Isparta Büklümü Tektonik Yapısı'nın
Manyetotellürik Yöntem ile Araştırılması
Prof.Dr. Ilyas Caglar
Aslihan Sapas

2010

Investigation of rheological implications of the
crustal reflectivity in the Sea of Marmara
Prof.Dr. AysunGuney
Seda Yolsal
2008

Girit-Kıbrıs yayları ve Ölü Deniz Fay zonu
çevresinde oluşan depremlerin kaynak
mekanizması parametreleri, kayma dağılımları
ve tarihsel tsunami simülasyonları

Prof.Dr. Tuncay Taymaz
Onur Tan
2004

Kafkasya, Doğu Anadolu ve Kuzeybatı İran
depremlerinin kaynak mekanizması özellikleri
ve yırtılma süreçleri

Prof.Dr. Tuncay Taymaz
Neslihan Ocakoglu 2004 İzmir Körfezi ve Alaçatı-Doğanbey-Kuşadası
açıkları aktif tektoniğinin sismik yansıma
verileri ile incelenmesi
Prof.Dr. Emin Demirbag
Caner Imren
2003 Marmara Denizi faal tektonizmasının sismik
yansıma ve derinlik verileri ile incelenmesi
Prof.Dr. Emin Demirbag
Prof.Dr. A.M. Celal Sengor
Bulent Kaypak 2002

Erzincan Havzası 3-D hız yapısının yerel
deprem tomografisi ile belirlenmesi

Prof.Dr. Haluk Eyidogan
TurgayIsseven 2001 Batı Anadolu'nun neotektonik rejiminin
paleomanyetik çalışmalarla incelenmesi
Prof.Dr. Muzaffer Sanver
Hulya Kurt
2000

Gökova ve Saros körfezlerinin aktif
tektonizmalarının sismik yansıma verileri
ile incelenmesi

Prof.Dr. Emin Demirbag
Ayse Kaslilar Ozcan 1999 Marmara Bölgesi'nde soğurulma yapısının
incelenmesi
Prof.Dr. Aysun Guney
Mehmet Ergin 1999 Kilikya Bölgesi'nin güncel sismisitesi ve
güncel tektoniği
Prof.Dr. Haluk Eyidogan
Mehmet Utku

1997

Sismik moment tensör ters çözümüyle Türkiye depremlerin analizi Prof.Dr. Haluk Eyidogan
Semih Ergintav 1993 Rastgele ortamlarda dalga yayılımının
modellenmesi
Prof.Dr. NezihiCanitez
H.Sadi Kuleli 1992 Ege Bölgesinin sismik tomografi ile
üç boyutlu modellemesi
Prof.Dr. NezihiCanitez
Gunduz A. Horasan 1992 Batı Anadolu yer kabuğunun yapısı Prof.Dr. Nezihi Canitez
Mustafa Saribudak 1987 Batı Pontidlerde Kretase ve Eosen ada yayı
volkanizmalarının paleomanyetik çalışması
Prof.Dr. Muzaffer Sanver
Ruhi Saatcilar 1986 Kanal dalgalarının doğrusal frekans
modülasyonlu uyumlanmış süzgeç ile bastırılması
Prof.Dr. Nezihi Canitez
Haluk Eyidogan 1983 Bitlis-Zağros bindirme ve kıvrımlı kuşağının
sismotektonik özellikleri
Prof.Dr. Nezihi Canitez
O. Metin Ilkisik 1980 Trakya'da yerkabuğunun manyetotelürik
yöntemle incelenmesi
Prof.Dr. Kazim Ergin
Ulben Ezen 1979 İstanbul (İTÜ) deprem istasyonunda
kaydedilen sismik yüzey dalgalarında
girişim olaylarının incelenmesi
Prof.Dr. Kazim Ergin
Ozer Kenar
1977

Sismik P dalgalarının genlik spektrumlarından
yararlanarak İstanbul ve civarında yerkabuğu yapısı

Prof.Dr. Kazim Ergin
Nezihi Canitez 1962 Gravite anomalileri ve sismolojiye göre
Kuzey Anadolu’da arz kabuğunun yapısı
Prof.Dr. Kazim Ergin

MSc Graduates


Year


Thesis

Supervisor
Ersin Buyuk

2014

Soma Darkale kömür sahasında tasmanlaşma uzunayak kömür panosunun yeraltı su seviyesi gözönünde bulundurularak mikrogravite modellemesi Prof.Dr. Abdullah Karaman
Zehra Altan

2014

İzmir, Gülbahçe ve Sığacık Körfezleri'nin sığ sismik yansıma verileri ile araştırılması Assoc.Prof.Dr. Neslihan Ocakoglu Gokasan
Nigar Gozde Okut

2014

Alaşehir Grabeni'nde Sismik Modelleme Çalışması Prof.Dr. Emin Demirbag
Mustafa Deniz

2013

Geçici elektromanyetik alanların
modellenmesinde kullanılan sonlu farklar
yöntemlerinin duraylılık ve tutarlılık
açısından karşılaştırılması
Prof.Dr. Gulcin Ozurlan Agacgozgu
Volkan Ugur Karagol

2012

Tabaka gözenekliliği ve akışkan cinsinin sismik yansıma genliklerinin açı iledeğişimine etkisi

Assoc.Prof.Dr. Hulya Kurt
Asli Ozmaral

2012

Gemlik Körfezi holosen çökellerinde
sedimantolojik ve jeofizik araştırmalar

Assist.Prof.Dr. Caner Imren
Prof.Dr. M. Namik Cagatay

Utku Harmankaya

2012

Saçılmış yüzey dalgalarınınsismik interferometrisi ile saçıcı konumunun belirlenmesi Assoc.Prof.Dr. Ayse Kaslilar
Gul Unal

2012

Rayleigh dalgasi H/V spektral orani ve faz hizi dispersiyon verilerinin birlikte ters cozumu ile
S-dalgasi hiz profillerinin elde edilmesi
Prof.Dr. ArgunKocaoglu
Serdar Demirel 2012 Yüzeye yakın saçıcıların saçılmış yüzey
dalgaları ile görüntülenmesi
Assoc.Prof.Dr. Ayse Kaslilar
Berk Yakar 2012 Manyetotellürik yöntemde sonlu farklar
ile iki boyutlu modelleme
Prof.Dr. Ilyas Caglar
Aylin Karaaslan 2011 Dalga gradyometri yöntemi ile yüzey dalgalarınındispersiyon analizi Prof.Dr.Argun Kocaoglu
Mustafa Kemal Kosma 2011
Tilt ölçümleri ile yerkabuğu deformasyonlarının
izlenmesi
Prof.Dr. Haluk Eyidogan
Gungor Didem
Beskardes
2011
Geçici elektromanyetik alan difüzyonunun
Du Fort-Frankel sonlu farklar yaklaşımı ile
modellenmesi
Prof.Dr. Gulcin Ozurlan Agacgozgu
Emre Perincek 2011
Tekirdağ Havzası yüksek çözünürlüklü sismik
yansıma verilerinin işlenmesi ve yorumlanması
Assoc.Prof.Dr. HulyaKurt
Sinem Yavuz 2011
Batı Karadeniz'de gaz hidrat anomalilerinin AVO analizi ile incelenmesi Prof.Dr. Emin Demirbag
Ali Tolga Sen 2010 Deprem mekanizma çözümleri ve gerilme
tensörü analizi ile Marmara bölgesinin
sismotektonik özelliklerinin incelenmesi
Prof.Dr. Haluk Eyidogan
Duygu Timur Poyraz 2010

Marmara Denizi orta sırt üzerindeki sismik
yansıma verilerinin işlenmesi ve yorumlanması

Assist.Prof.Dr. Caner Imren
Yesim Cubuk 2010 2005-2008 Bala-Sırapınar (Ankara) ve Çameli
(Denizli) depremlerinin kaynak mekanizması
parametreleri
Prof.Dr. Tuncay Taymaz
Burcak Baydar 2009

Soğurulma kestirimi ve İzmit Körfezi sismik
verisine uygulanması

Assoc.Prof.Dr.Ayse Kaslilar
Ali Cankurtaranlar 2009 Marmara Denizi kuzey şelfi çok kanallı sismik
verilerinin işlenmesi ve tekrarlı yansımaların
bastırılması
Prof.Dr. Emin Demirbag
Duygu Kiyan 2009 Geçici elektromanyetik ve doğru akım özdirenç
yöntem verilerinin OCCAM ters çözümü
ile değerlendirilmesi
Prof.Dr. Gulcin Ozurlan Agacgozgu
Karolin Firtana 2009 Uzamsal özilişki katsayılarının ters çözümü
ile S-dalgası hız profillerinin kestirimi
Prof.Dr.Argun Kocaoglu
Mine Gureli 2008 Sismik yöntemlerle gaz hidratların aranması Prof.Dr. Emin Demirbag
Zumer Pabuccu 2008 Marmara bölgesi geniş bant mikro-deprem
kayıtlarından (TÜRDEP) kaynak parametrelerinin incelenmesi
Prof.Dr. HalukEyidogan
Hande Eren Tok 2007 SKS splitting around Western Anatolia Prof.Dr. Tuncay Taymaz
Serhat Tomur 2007 İstanbul’da PS logu ile belirlenmiş karakteristik
zeminlerin deprem tepki spektrumlarının
incelenmesi
Prof.Dr. Haluk Eyidogan
Mine Dogan 2007 Çok alçak frekans elektromanyetik yöntem
(Very Low Frequency Electromagnetic Method,
VLF-EM) interaktif veri işleme ve değerlendirme programı: VLFINTERP
Prof.Dr. Gulcin Ozurlan Agacgozgu
Emine Esra Yucesoy 2006 İzmit körfezi çok kanallı sismik yansıma
verilerinin değerlendirilmesi
Assoc.Prof.Dr. Hülya Kurt
Volkan Sevilgen 2006 Deprem şiddet dağılımının internet sistemiyle saptanması Prof.Dr. Haluk Eyidogan
Aydin Yucesoy 2006 Uygulamalı sismik yöntemlerde atış-alıcı
dizilim tasarımları
Prof.Dr. Emin Demirbag
Muge Koray 2005 Çatalca-İstanbul Bölgesi'nde yeraltısuyu
araştırma ve hidrojeolojik yapısının
jeofizik yöntemlerle araştırılması
Prof.Dr. Gulcin Ozurlan Agacgozgu
Burak Acet Tunalı 2005 İkizdere-Ballıköy sahasının hidrotermal
potansiyelinin incelenmesi
Prof.Dr. Abdullah Karaman
Ayca Sultan Ardalı 2005 İstanbul-Tuzla bölgesinin yerelektrik
süreksizliklerinin elektrik ve elektromanyetik
yöntemlerle araştırılması
Prof.Dr. Gulcin Ozurlan Agacgozgu
Mehmet Recep 2005 İstanbul Tuzla İçmeler Bölgesinde tuzlu su
yayılımının jeofizik yöntemlerle araştırılması
Prof.Dr. Gulcin Ozurlan Agacgozgu
Adil Tarancıoglu 2004 Mudarlı-Gebze-Orhaneli sismik kırılma/geniş
açılı yansıma verilerinin sismik tomografi
yöntemiyle değerlendirilmesi
Prof.Dr.Argun Kocaoglu
Emre Damcı 2004 Bartın-Amasra açıklarında deniz sismiği
verilerinin derinlik ortamında göç uygulamaları
ve bölge jeolojisi ile ilişkilendirilmesi
Prof.Dr. Emin Demirbag
Doga Dusunur 2004
Orta Marmara Havzası'nın aktif tektonik yapısının deniz jeofiziği akustik yöntemleriyle araştırılması Prof.Dr. EminDemirbag
Umit Avsar 2004 Armutlu Yarımadası Eosen volkaniklerinin
paleomanyetizması
Assoc.Prof.Dr.Turgay Isseven
Gamze Kilic 2003 Doğu Anadolu bölgesi depremlerinin sismik
moment ve gerilme tensör analizi
Prof.Dr. Haluk Eyidogan
Digdem Acarel 2003 Mühendislik sismolojisinde yüzey dalgası
yöntemleri
Prof.Dr. Argun Kocaoglu
Aysun Nilay Dinc 2003 Afyon-Sultandağı bölgesi hız yapısının yerel
deprem tomografisi yöntemi ile belirlenmesi
Prof.Dr. Abdullah Karaman
Ahmet Emre Basmaci 2003 Armutlu yarımadası kuzeyi dip morfolojisi ve
multi beam sonar veri işlem teknikleri
Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu
M.Didem Samut 2003 Detection of reflection coefficient characteristics
with different antenna orientation by ground
penetrating radar
Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu
Ersan Turkoglu 2003 Geçici elektromanyetik ve düşey elektrik sondaj
verilerinin ortak ters çözümü: Avcılar örneği
Prof.Dr. Gulcin Ozurlan Agacgozgu
Volkan Tuncer 2003 İki boyutlu manyetotellürik modellemede TE ve
TM modlarının jeoelektrik yapılara ve sınırlarına
karşı duyarlılığı
Prof.Dr. Ilyas Caglar
Ahmet Okeler 2002 Kilikya bölgesi'nin güncel depremselliği ve gerilme analizi Prof.Dr. Haluk Eyidogan
H.Ebru Bozdag 2002 Yeşilyurt ve Avcılar'da deprem yer tepkisinin
çok kanallı mikrotremor kayıtlarının analizi ile
belirlenmesi
Prof.Dr. Argun Kocaoglu
Cagrı Imamoglu 2002 Avcılar ve yakın çevresinde derin sediman
rezonansının incelenmesi
Prof.Dr. Aysun Guney
Canan Caliskan 2002 03 Ağustos 1993, 22 Kasım 1995 ve
22 Ocak 1997 depremlerinin kaynak
parametrelerinin çözümleri
Prof.Dr. Tuncay Taymaz
Atakan Asci 2002 Deprem kökenli taban akımı değişimlerinin
incelenmesi
Prof.Dr. Abdullah Karaman
Seda Yolsal 2001 23 Şubat 1995 ve 09-10 Ekim 1996 Kıbrıs
depremlerinin kaynak mekanizması çözümleri
Prof.Dr. Tuncay Taymaz
Aslihan Sapas 2001 17 Ağustos 1999 İzmit depreminden sonra
Avcılar açıklarında gelişmiş olabililecek
deniz içi heyelanı olasılığının araştırılması
Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu
Suna Cetin 1998

Marmara Denizi sismik yansıma verilerinin
değerlendirilmesi (Profil M97-014)

Prof.Dr. AysunGuney
Onur Tan 1998 16.07.1963 ve 28.07.1976 Kafkasya
depremlerinin fay düzlemi çözümleri
Prof.Dr. Tuncay Taymaz
Ebru Bayındır 1997 Marmara Denizi'nde Büyükçekmece-Silivri
arasında kalan bölgenin açıklarında toplanmış
sığ sismik verilerin yorumlanması
Prof.Dr. Emin Demirbag
Caner Imren 1997 Deniz sismiğinde kaynak dalgacığının
biçimlendirilmesi
Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu
Neslihan Ocakoglu 1997 AVO analizi ile deniz tabanının modellenmesi Prof.Dr. Emin Demirbag
Bulent Kaypak 1996 13 Mart 1992 Erzincan depremi artsarsıntıları
kaynak parametreleri
Prof.Dr. Haluk Eyidogan
Yildiz Tekeci 1996

Analog sığ deniz sismiği verilerinin
sayısallaştırılması ve su tabanı tekrarlı
yansımalarının bastırılması

Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu
Sinan Ust 1996 Sıfır ofset, tek kanal,sığ deniz sismiğinde geriye
doğru saçılmış kırılmaların yorumlanması
Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu
Turgay Isseven 1995 Kuzeybatı Anadolu'nun tektoniği ve
paleomanyetik sonuçlar
Prof.Dr. Muzaffer Sanver
Orhan Dede Polat 1995 Bursa ve çevresindeki küçük depremlerin
ivme kayıtlarının incelenmesi
Prof.Dr. Haluk Eyidogan
Hulya Kurt 1994 Yedikule-Büyükçekmece (İstanbul) sığ deniz
sismiği verilerinin değerlendirilmesi
Prof.Dr. Emin Demirbag
Hıdır Aygul 1994
Erzincan manyetotelürik verilerinin
değerlendirilmesi (Profil-A)
Prof.Dr. Ilyas Caglar
Recep Boz 1993 Uygun vibro sinyali kullanarak zayıf yansımaların
güçlendirilmesi
Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu
T.Khosrow Shabestari 1993 Tabakalı soğurucu ortamlarda moment-tensor
kaynağı için yapay sismogramlar
Prof.Dr. Nezihi Canıtez
Alireza Barghi 1993 Sıfır açılımlı tek kanal deniz sismiği verilerinin
modellenmesi
Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu
E.Dilek Gurler 1993 13 Mart 1992 Erzincan depremi artsarsıntıları'nın
kaynak zaman fonksiyonları
Prof.Dr. Nezihi Canitez
Ahmet Yogurtcuoglu 1991 Yer içinin modellenmesi amacıyla sismik kırılma
verilerinin ters çözümü
Prof.Dr. Nezihi Canitez
Meliha Yazici 1991 Depremsellik ve deprem tehlikesinin incelenmesi
için interaktif bir algoritma geliştirilmesi
Prof.Dr. Haluk Eyidogan
Ayse Kaslilar 1991 Asimptotik ışın teorisi ile yapay sismogram
oluşturulması
Prof.Dr. Nezihi Canitez
Turhan Cakir 1990
Soğurulmanın dalga biçimi üzerindeki etkisi Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu
Mehmet Ergin 1990 Kuzey Batı Anadolu cisim dalgalarının
spektral özellikleri
Prof.Dr. Nezihi Canitez
A.Oguz Koc 1990 Soğurmanın çıkış sinyali üzerine etkisi Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu
Kadir Erturk 1990 Sismik yorumlamada ince tabaka problemi Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu
Zuhal Taskanal Utku 1989 Kuzey Anadolu Fay zonu episantır saçılmaları
ve nedenleri

Prof.Dr. Nezihi Canitez

Akif Ercenik 1988

Doğu Toroslar havadan manyetik verilerinin
incelenmesi filtrelenmesi ve Gökdere
anomalisinin yorumlanması

Prof.Dr. Muzaffer Sanver
A.Ozcan Ipek 1988 Manyetotelürik'te düz ve ters çözüm Prof.Dr. O.Metin Ilkisik
G. Haider Shamsee 1988 Doğu Akdeniz Bölgesinin gravite ve
manyetik incelenmesi
Prof.Dr. Kazim Ergin
Semih Ergintav 1988 Wigner dağılımı yardımı ile yüzey dalgası analizi Prof.Dr. Nezihi Canitez
M.Burc Oral 1987 Some remarks on gravity anomalies of W Turkey
and its implications on the crustal structure
Prof.Dr. Nezihi Canitez
Haluk Bengisu 1984 Sürekli evre kestirimi ve homomorfik yöntemle
dalgacık kestiriminin irdelenmesi
Prof.Dr. Nezihi Canitez
Aysun Boztepe 1984 Yansıtılabilirlik yöntemi ile yapay
sismogramların oluşturulması
Prof.Dr. Nezihi Canitez
Gunduz A. Horasan 1984 Spektral analiz yöntemleri ile kaynak
parametrelerinin saptanması
Prof.Dr. Nezihi Canitez
Nüzhet Dalfes 1977 Emet Deprem Fırtınası Prof.Dr. Nezihi Canitez