MEZUNLAR

Doktora
Mezunları

Yıl

Tez Konusu

Danışman         
 Yeşim
Çubuk Sabuncu
 2016  3-D Velocity Structure for The Sea of Marmara and Surrounding Region (NW Turkey) by using Full Waveform Tomography  Prof.Dr.Tuncay Taymaz
Ümit Avşar

2013

Isparta Büklümü Tektonik
Yapısı'nın Manyetotellürik 
Yöntem ile Araştırılması
Prof.Dr.İlyas Çağlar
Aslıhan Şapaş

2010

Investigation of rheological implications
of the crustal reflectivity in the
Sea of Marmara
Prof.Dr. Aysun Güney
Seda Yolsal 2008

Girit-Kıbrıs yayları ve Ölü
Deniz Fay zonu çevresinde
oluşan depremlerin kaynak 
mekanizması parametreleri, kayma 
dağılımları ve tarihsel
tsunami simülasyonları

Prof.Dr. Tuncay Taymaz
Onur Tan 2004

Kafkasya, Doğu Anadolu ve Kuzeybatı
İrandepremlerinin kaynak mekanizması
özellikleri ve yırtılma süreçleri

Prof.Dr. Tuncay Taymaz
Neslihan Ocakoğlu 2004 İzmir Körfezi ve Alaçatı-Doğanbey-Kuşadası
açıkları aktif tektoniğinin sismik yansıma verileri
ile incelenmesi
Prof.Dr. Emin Demirbağ
Caner İmren 2003 Marmara Denizi faal tektonizmasının
sismik yansıma ve derinlik verileri ile
incelenmesi
Prof.Dr. Emin Demirbağ
Prof.Dr. A.M. Celal Şengör
Bülent Kaypak 2002

Erzincan Havzası 3-D hız yapısının yerel
deprem tomografisi ile belirlenmesi

Prof.Dr. Haluk Eyidoğan
Turgay İşseven 2001 Batı Anadolu'nun neotektonik rejiminin
paleomanyetik çalışmalarla incelenmesi
Prof.Dr. Muzaffer Sanver
Hülya Kurt 2000

Gökova ve Saros körfezlerinin aktif
tektonizmalarının sismik yansıma verileri
ile incelenmesi

Prof.Dr. Emin Demirbağ
Ayşe Kaşlılar Özcan 1999 Marmara Bölgesi'nde soğurulma yapısının
incelenmesi
Prof.Dr. Aysun Güney
Mehmet Ergin 1999 Kilikya Bölgesi'nin güncel sismisitesi ve
güncel tektoniği
Prof.Dr. Haluk Eyidoğan
Mehmet Utku 1997 Sismik moment tensör ters çözümüyle
Türkiye depremlerin analizi
Prof.Dr. Haluk Eyidoğan
Semih Ergintav 1993 Rastgele ortamlarda dalga yayılımının
modellenmesi
Prof.Dr. Nezihi Canıtez
H.Sadi Kuleli 1992 Ege Bölgesinin sismik tomografi ile üç
boyutlu modellemesi
Prof.Dr. Nezihi Canıtez
Gunduz A. Horasan 1992 Batı Anadolu yer kabuğunun yapısı Prof.Dr. Nezihi Canıtez
Mustafa Sarıbudak 1987 Batı Pontidlerde Kretase ve Eosen ada yayı
volkanizmalarının paleomanyetik çalışması
Prof.Dr. Muzaffer Sanver
Ruhi Saatçılar 1986 Kanal dalgalarının doğrusal frekans
modülasyonlu uyumlanmış süzgeç ile
bastırılması
Prof.Dr. Nezihi Canıtez
Haluk Eyidoğan 1983 Bitlis-Zağros bindirme ve kıvrımlı kuşağının
sismotektonik özellikleri
Prof.Dr. Nezihi Canıtez
O. Metin İlkışık 1980 Trakya'da yerkabuğunun manyetotelürik
yöntemle incelenmesi
Prof.Dr. Kazım Ergin
Ülben Ezen 1979 İstanbul (İTÜ) deprem istasyonunda kaydedilen
sismik yüzey dalgalarında
girişim olaylarının incelenmesi
Prof.Dr. Kazım Ergin
Özer Kenar 1977

Sismik P dalgalarının genlik spektrumlarından
yararlanarak İstanbul ve civarında yerkabuğu yapısı

Prof.Dr. Kazım Ergin
Nezihi Canıtez 1962 Gravite anomalileri ve sismolojiye göre
Kuzey Anadolu’da arz kabuğunun yapısı
Prof.Dr. Kazım Ergin

Yüksek Lisans Mezunları

Yıl


Tez Konusu


Danışman

Deniz Varılsüha  2015 İlk varış zamanlarından sismik ortama ait
istatistiksel parametrelerin kestirilmesi 
Prof.Dr. Ayşe Kaşlılar 
Aybars Yiğit Garan  2015  Saçılmış yüzey dalgalarının çapraz ilişki
zamanlarından saçıcı konumunun üç
boyutlu kestirimi 
Prof.Dr. Ayşe Kaşlılar
Duygu Yağcı

2015

Sismik yansıma çalışmalarından elde edilmiş
yeriçi geometrileriyle İzmir, Gülbahçe ve
Sığacık Körfezleri'nde sıcaklık ve akışkan
hızı modellemesi 
Doç.Dr. Doğa Düşünür Doğan
Kübra Hocaoğlu

2015

Yüksek çözünürlüklü deprem lokasyonları ile
Kilikya bölgesindeki aktif yapıların belirlenmesi
Doç.Dr. Gonca Örgülü
Olcay Symons

2015

Avustralya Fitzroy havzasında çok kanallı
sismik yansıma verilerinin işlenmesi, yapısal,
stratigrafik değerlendirme ve gaz varlığının
araştırılması 
Prof.Dr. Hülya Kurt
Mustafa Berkay Doğan

2015

Uygulamalı jeofizik verileri için sunum ve
değerlendirme programı 
Prof.Dr. Gülçin Özürlan Ağaçgözgü
Ersin Büyük 2014 Soma Darkale kömür sahasında tasmanlaşma
uzunayak kömür panosunun yeraltı su seviyesi gözönünde bulundurularak mikrogravite modellemesi
Prof.Dr. Abdullah Karaman
Zehra Altan

2014

İzmir, Gülbahçe ve Sığacık Körfezleri'nin sığ
sismik yansıma verileri ile araştırılması
Doç.Dr. Neslihan Ocakoğlu Gökaşan
Nigar Gözde Okut

2014

Alaşehir grabeni'nde sismik modelleme çalışması Prof.Dr. Emin Demirbağ
Mustafa Deniz

2013

Geçici elektromanyetik alanların
modellenmesinde kullanılan sonlu farklar
yöntemlerinin duraylılık ve tutarlılık
açısından karşılaştırılması
Prof.Dr. Gülçin Özürlan Ağaçgözgü
Volkan Uğur Karagöl

2012

Tabaka gözenekliliğive akışkan cinsinin
sismik yansıma genliklerinin açı ile
değişimine etkisi

Prof.Dr. Hülya Kurt

Aslı Özmaral

2012

Gemlik Körfezi holosen çökellerinde
sedimantolojik ve jeofizik araştırmalar
Yrd.Doç.Dr.Caner İmren
Prof.Dr. M. Namık Çağatay

Utku Harmankaya

2012

Saçılmış yüzey dalgalarının sismik
interferometrisi ile saçıcı konumunun
belirlenmesi
Prof.Dr. Ayşe Kaşlılar
Gül Ünal 2012 Rayleigh dalgasi H/V spektral orani ve
faz hizi dispersiyon verilerinin birlikte ters
cozumu ile S-dalgasi hiz profillerinin elde
edilmesi
Prof.Dr. Argun Kocaoğlu
Serdar Demirel 2012 Yüzeye yakın saçıcıların saçılmış yüzey
dalgaları ile görüntülenmesi
Prof.Dr. Ayşe Kaşlılar
Berk Yakar 2012 Manyetotellürik yöntemde sonlu farklar
ile iki boyutlu modelleme
Prof.Dr. İlyas Çağlar
Aylin Karaaslan 2011 Dalga gradyometri yöntemi ile yüzey
dalgalarınındispersiyon analizi
Prof.Dr.Argun Kocaoğlu
Mustafa Kemal Koşma 2011 Tilt ölçümleri ile yerkabuğu
deformasyonlarının izlenmesi
Prof.Dr. Haluk Eyidoğan
Güngör Didem Beşkardeş 2011

Geçici elektromanyetik alan difüzyonunun
Du Fort-Frankel sonlu farklar yaklaşımı ile
iki-boyutlu modellenmesi

Prof.Dr. Gülçin Özürlan Ağaçgözgü
Emre Perinçek 2011 Tekirdağ Havzası yüksek çözünürlüklü
sismik yansıma verilerinin işlenmesi ve
yorumlanması
Prof.Dr. Hülya Kurt
Sinem Yavuz 2011 Batı Karadeniz'de gaz hidrat anomalilerinin
AVO analizi ile incelenmesi
Prof.Dr. Emin Demirbağ
Ali Tolga Şen 2010 Deprem mekanizma çözümleri ve gerilme
tensörü analizi ile Marmara bölgesinin
sismotektonik özelliklerinin incelenmesi
Prof.Dr. Haluk Eyidoğan
Duygu Timur Poyraz 2010

Marmara Denizi orta sırt üzerindeki sismik
yansıma verilerinin işlenmesi ve yorumlanması

Yrd.Doç.Dr. Caner İmren
Yeşim Çubuk 2010 2005-2008 Bala-Sırapınar (Ankara) ve Çameli
(Denizli) depremlerinin kaynak mekanizması
parametreleri
Prof.Dr. Tuncay Taymaz
Burçak Baydar 2009

Soğurulma kestirimi ve İzmit Körfezi sismik
verisine uygulanması

Prof.Dr.Ayşe Kaşlılar
Ali Cankurtaranlar 2009 Marmara Denizi kuzey şelfi çok kanallı sismik
verilerinin işlenmesi ve tekrarlı yansımaların
bastırılması
Prof.Dr. EminDemirbağ
Duygu Kıyan 2009 Geçici elektromanyetik ve doğru akım
özdirenç yöntem verilerinin OCCAM ters
çözümü ile değerlendirilmesi
Prof.Dr. Gülçin Özürlan Ağaçgözgü
Karolin Fırtana 2009 Uzamsal özilişki katsayılarının ters çözümü
ile S-dalgası hız profillerinin kestirimi
Prof.Dr.Argun Kocaoğlu
Mine Güreli 2008 Sismik yöntemlerle gaz hidratların aranması Prof.Dr. EminDemirbağ
Zümer Pabuçcu 2008 Marmara bölgesi geniş bant mikro-deprem
kayıtlarından (TÜRDEP) kaynak
parametrelerinin incelenmesi
Prof.Dr. Haluk Eyidoğan
Hande Eren Tok 2007 SKS splitting around Western Anatolia Prof.Dr. Tuncay Taymaz
Serhat Tomur
2007
İstanbul’da PS logu ile belirlenmiş
karakteristik zeminlerin deprem tepki
spektrumlarının incelenmesi
Prof.Dr. Haluk Eyidoğan
Mine Doğan
2007
Çok alçak frekans elektromanyetik yöntem
(Very Low Frequency Electromagnetic
Method, VLF-EM) interaktif veri işleme
ve değerlendirme programı: VLFINTERP
Prof.Dr. Gülçin Özürlan Ağaçgözgü
Emine Esra Yücesoy
2006
İzmit körfezi çok kanallı sismik yansıma
verilerinin değerlendirilmesi
Prof.Dr. Hülya Kurt
Volkan Sevilgen
2006
Deprem şiddet dağılımının internet
sistemiyle saptanması
Prof.Dr. Haluk Eyidoğan
Aydın Yücesoy
2006
Uygulamalı sismik yöntemlerde atış-alıcı
dizilim tasarımları
Prof.Dr. EminDemirbağ
Müge Koray
2005
Çatalca-İstanbul Bölgesi'nde yeraltısuyu
araştırma ve hidrojeolojik yapısının
jeofizik yöntemlerle araştırılması
Prof.Dr. Gülçin Özürlan Ağaçgözgü
Burak Acet Tunalı
2005
İkizdere-Ballıköy sahasının hidrotermal
potansiyelinin incelenmesi
Prof.Dr. Abdullah Karaman
Ayça Sultan Ardalı
2005
İstanbul-Tuzla bölgesinin yerelektrik
süreksizliklerinin elektrik ve elektromanyetik
yöntemlerle araştırılması
Prof.Dr. GülçinÖzürlan Ağaçgözgü
Mehmet Recep
2005
İstanbul Tuzla İçmeler Bölgesinde tuzlu su
yayılımının jeofizik yöntemlerle araştırılması
Prof.Dr. GülçinÖzürlan Ağaçgözgü
Adil Tarancıoğlu
2004
Mudarlı-Gebze-Orhaneli sismik kırılma/geniş
açılı yansıma verilerinin sismik tomografi
yöntemiyle değerlendirilmesi
Prof.Dr.Argun Kocaoğlu
Emre Damcı
2004
Bartın-Amasra açıklarında deniz sismiği
verilerinin derinlik ortamında göç uygulamaları
ve bölge jeolojisi ile ilişkilendirilmesi
Prof.Dr. EminDemirbağ
Doğa Düşünür
2004
Orta Marmara Havzası'nın aktif tektonik
yapısının deniz jeofiziği akustik yöntemleriyle araştırılması
Prof.Dr. EminDemirbağ
Ümit Avşar
2004
Armutlu Yarımadası Eosen volkaniklerinin
paleomanyetizması
Doç.Dr.Turgay İşseven
Gamze Kılıç
2003
Doğu Anadolu bölgesi depremlerinin sismik
moment ve gerilme tensör analizi
Prof.Dr. Haluk Eyidoğan
Diğdem Acarel
2003
Mühendislik sismolojisinde yüzey
dalgası yöntemleri
Prof.Dr. Argun Kocaoğlu
Aysun Nilay Dinç
2003
Afyon-Sultandağı bölgesi hız yapısının yerel
deprem tomografisi yöntemi ile belirlenmesi
Prof.Dr. Abdullah Karaman
Ahmet Emre Basmacı
2003
Armutlu yarımadası kuzeyi dip morfolojisi ve
multi beam sonar veri işlem teknikleri
Prof.Dr. Berkan Ecevitoğlu
M.Didem Samut
2003
Detection of reflection coefficient
characteristics with different antenna
orientation by ground penetrating radar
Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu
Erşan Türkoğlu
2003
Geçici elektromanyetik ve düşey elektrik
sondajverilerinin ortak ters çözümü:
Avcılar örneği

Prof.Dr. GülçinÖzürlan Ağaçgözgü

Volkan Tuncer
2003
İki boyutlu manyetotellürik modellemede
TE ve TM modlarının jeoelektrik yapılara
ve sınırlarına karşı duyarlılığı
Prof.Dr. İlyas Çağlar
Ahmet Ökeler
2002
Kilikya bölgesi'nin güncel depremselliği
ve gerilme analizi
Prof.Dr. Haluk Eyidoğan
H.Ebru Bozdağ
2002
Yeşilyurt ve Avcılar'da deprem yer
tepkisinin çok kanallı mikrotremor
kayıtlarının analizi ile belirlenmesi
Prof.Dr. Argun Kocaoğlu
Çağrı İmamoğlu
2002
Avcılar ve yakın çevresinde derin sediman
rezonansının incelenmesi
Prof.Dr. Aysun Güney
Canan Çalışkan
2002
03 Ağustos 1993, 22 Kasım 1995 ve
22 Ocak 1997 depremlerinin kaynak
parametrelerinin çözümleri
Prof.Dr. Tuncay Taymaz
Atakan Aşçı
2002
Deprem kökenli taban akımı değişimlerinin
incelenmesi

Prof.Dr. Abdullah Karaman

Seda Yolsal
2001
23 Şubat 1995 ve 09-10 Ekim 1996
Kıbrıs depremlerinin kaynak mekanizması
çözümleri
Prof.Dr. Tuncay Taymaz
Aslıhan Şapaş
2001
17 Ağustos 1999 İzmit depreminden sonra
Avcılar açıklarında gelişmiş olabililecek
deniz içi heyelanı olasılığının araştırılması
Prof.Dr. Berkan Ecevitoğlu
SunaÇetin
1998

Marmara Denizi sismik yansıma verilerinin
değerlendirilmesi (Profil M97-014)

Prof.Dr. Aysun Güney
Onur Tan
1998
16.07.1963 ve 28.07.1976 Kafkasya
depremlerinin fay düzlemi çözümleri
Prof.Dr. Tuncay Taymaz
Ebru Bayındır
1997
Marmara Denizi'nde Büyükçekmece-Silivri
arasında kalan bölgenin açıklarında toplanmış
sığ sismik verilerin yorumlanması
Prof.Dr. EminDemirbağ
Caner İmren
1997
Deniz sismiğinde kaynak dalgacığının
biçimlendirilmesi
Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu
Neslihan Ocakoğlu
1997
AVO analizi ile deniz tabanının modellenmesi
Prof.Dr. Emin Demirbağ
Bülent Kaypak
1996
13 Mart 1992 Erzincan depremi artsarsıntıları
kaynak parametreleri
Prof.Dr. Haluk Eyidoğan
Yıldız Tekeci
1996

Analog sığ deniz sismiği verilerinin
sayısallaştırılması ve su tabanı tekrarlı
yansımalarının bastırılması

Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu
Sinan Üst
1996
Sıfır ofset, tek kanal,sığ deniz sismiğinde
geriye doğru saçılmış kırılmaların
yorumlanması
Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu
Turgay İşseven
1995
Kuzeybatı Anadolu'nun tektoniği ve
paleomanyetik sonuçlar
Prof.Dr. Muzaffer Sanver
Orhan Dede Polat
1995
Bursa ve çevresindeki küçük depremlerin
ivme kayıtlarının incelenmesi
Prof.Dr. Haluk Eyidoğan
Hülya Kurt
1994
Yedikule-Büyükçekmece (İstanbul) sığ
deniz sismiği verilerinin değerlendirilmesi
Prof.Dr. EminDemirbağ
Hıdır Aygül
1994
Erzincan manyetotelürik verilerinin
değerlendirilmesi (Profil-A)
Prof.Dr. İlyas Çağlar
Recep Boz
1993
Uygun vibro sinyali kullanarak zayıf
yansımaların güçlendirilmesi
Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu
T.Khosrow Shabestari
1993
Tabakalı soğurucu ortamlarda moment-
tensor kaynağı için yapay sismogramlar
Prof.Dr. Nezihi Canıtez
Alireza Barghi
1993
Sıfır açılımlı tek kanal deniz sismiği
verilerinin modellenmesi
Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu
E.Dilek Gürler
1993
13 Mart 1992 Erzincan depremi
artsarsıntıları'nın kaynak zaman
fonksiyonları
Prof.Dr. Nezihi Canıtez
Ahmet Yoğurtçuoğlu
1991
Yer içinin modellenmesi amacıyla sismik
kırılma verilerinin ters çözümü
Prof.Dr. Nezihi Canıtez
Meliha Yazıcı 1991 Depremsellik ve deprem tehlikesinin
incelenmesi için interaktif bir algoritma
geliştirilmesi
Prof.Dr. Haluk Eyidoğan
Ayşe Kaşlılar
1991
Asimptotik ışın teorisi ile yapay sismogram
oluşturulması
Prof.Dr. Nezihi Canıtez
Turhan Çakır
1990
Soğurulmanın dalga biçimi üzerindeki etkisi
Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu
Mehmet Ergin
1990
Kuzey Batı Anadolu cisim dalgalarının
spektral özellikleri
Prof.Dr. Nezihi Canıtez
A.Oğuz Koç
1990
Soğurmanın çıkış sinyali üzerine etkisi
Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu
Kadir Ertürk
1990
Sismik yorumlamada ince tabaka problemi Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu
Zuhal Taşkanal Utku
1989
Kuzey Anadolu Fay zonu episantır
saçılmaları ve nedenleri

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

Akif Ercenik
1988

Doğu Toroslar havadan manyetik
verilerinin incelenmesi filtrelenmesi ve
Gökdere anomalisinin yorumlanması

Prof.Dr. Muzaffer Sanver
A.Özcan İpek
1988
Manyetotelürik'te düz ve ters çözüm
Prof.Dr. O.Metin İlkışık
G. Haider Shamsee
1988
Doğu Akdeniz Bölgesinin gravite ve
manyetik incelenmesi
Prof.Dr. Kazım Ergin
SemihErgintav
1988
Wigner dağılımı yardımı ile yüzey dalgası
analizi
Prof.Dr. Nezihi Canıtez
M.Burç Oral
1987
Some remarks on gravity anomalies of
W Turkey and its implications on the
crustal structure
Prof.Dr. Nezihi Canıtez
Haluk Bengisu
1984
Sürekli evre kestirimi ve homomorfik
yöntemle dalgacık kestiriminin irdelenmesi
Prof.Dr. Nezihi Canıtez
Aysun Boztepe
1984
Yansıtılabilirlik yöntemi ile yapay
sismogramların oluşturulması
Prof.Dr. Nezihi Canıtez
Gündüz A. Horasan
1984
Spektral analiz yöntemleri ile kaynak
parametrelerinin saptanması
Prof.Dr. Nezihi Canıtez
Nüzhet Dalfes 1977 Emet Deprem Fırtınası Prof.Dr. Nezihi Canıtez